Salgs & Leveringsbetingelser

 1. Generelt: Alle relationer mellem VISTEC (sælgeren) og KUNDEN (køberen) i forbindelse med fremstilling, køb, salg og levering af varer og tjenesteydelser er eksklusivt reguleret af disse salgs- og leveringsbetingelser, også selv om de ikke er gennemgået punkt for punkt med KUNDEN. Ved bestilling af varer eller tjenesteydelser anses disse betingelser at være accepteret uden forbehold. Generelle købsbetingelser fra KUNDEN afvises per definition. Mindre afvigelser fra VISTEC salgs- og leveringsbetingelser er kun gyldige, hvis de er accepteret skriftligt og udtrykkeligt af VISTEC. VISTEC har ret til løbende at ændre i sine ”Generelle salgs og leveringsbetingelser” uden samtykke fra KUNDEN.
 2. Tilbud og indgåelse af kontrakt: Først ved en VISTEC ordrebekræftelse betragtes bestillingen som bindende. KUNDEN accepterer dermed også de Generelle salgs- og leveringsbetingelser, medmindre der er gjort skriftligt indsigelse mod indholdet inden afsendelsen af ordren.
  Den lovmæssige benyttelse af ​​med ordren indsendte tegninger, skitser, modeller, tabeller og lister m.v. er kun KUNDEN ansvarlig for. VISTEC er ikke forpligtet til at kontrollere disses ejer og juridiske forhold.
  Oplysningerne i VISTEC’s optegnelser (tabeller, tegninger, illustrationer, dimensioner, vægt og andre ydelser) skal forstås som vejledende og garanterer ikke nogen egenskaber, medmindre de er særskilt og skriftligt garanteret.
  VISTEC forbeholder sig retten til afvigelser i mængde og masseforskelle for produktionskvoter, især produkter fremstillet efter specifikationer, hvis dette ikke kan undgås af produktionstekniske årsager. Hvis værktøjsomkostninger er påkrævet ved nye serier, vil VISTEC opkræve et engangsbeløb af KUNDEN, der skal betales ved levering og godkendelse af de første prøver/varer. Værktøjerne forbliver under alle omstændigheder VISTEC´s ejendom og udleveres ikke.
 3. Priser: Priser og leveringsbetingelser opgives med forbehold for ændringer i leverandørens priser, råvarepriser, emballage, valutakurser, afgifter, moms og andre forhold uden for VISTEC’s kontrol, medmindre andet er skriftligt bekræftet af os. VISTEC er berettiget til at ændre priser og leveringsbetingelser i overensstemmelse hermed, indtil leveringen har fundet sted.
  Hvis de priser, som VISTEC har opgivet i et tilbud er baseret på et årligt behov og den årlige leverance ikke når den angivne aftalte kvote, så forbeholder VISTEC sig retten til at forhøje prisen per enhed og opkræve prisforskellen efterfølgende. Hvis en ordre annulleres helt eller delvist, opkræves ligeledes en del af den aftalte pris som kompensation for de annullerede leverancer.
  Et ekspeditionsgebyr på kr. 265,00/Eur 35 vil blive opkrævet ved køb af varer eller ydelser for under kr. 1.500,00/Eur 200. Priserne er ekskl. moms.
 4. Betalingsbetingelser: Med mindre andet er aftalt, er fakturabeløbet forfaldent uden fradrag, rabatter, udgifter mv til betaling 30 dage efter fakturadato.  Såfremt betaling ikke finder sted inden sidste rettidige betalingsdag, beregnes renter fra forfaldsdatoen med den af VISTEC til enhver tid fastsatte morarentesats. Tilbageholdelse af dele af betalingen grundet kundeforhold eller modkrav afvises, hvis ikke skriftligt og udtrykkeligt aftalt med VISTEC inden ordreafgivelsen.
 5. Leveringsdatoer: Medmindre andet er skriftligt bekræftet af os, sker levering Ex Works vores adresse.
  Bestilte varer, som ikke kan leveres fra lager, tages i restordre med samme forbehold som ovenfor nævnt. Leveringen ledsages af en følgeseddel, hvoraf også fremgår, hvilke varer der evt. er taget i restordre. Faktura fremsendes separat.
  VISTEC vil altid bestræbe sig at overholde en aftalt leveringstid. Enhver ordre må modtages med forbehold for forsinkelse eller svigtende leverance, som kan skyldes force majeure eller andre forhold uden for vores kontrol. Ved evt. svigtende eller forsinket leverance kan KUNDEN ikke gøre krav på erstatning eller annullere ordren.
  Medmindre anden aftale er truffet, bestemmer VISTEC hvilket transportmiddel der skal benyttes. Enhver forsendelse sker for KUNDENS regning og risiko, uanset om VISTEC betaler fragten eller ej, og uanset hvilket transportmiddel der benyttes. En evt. transportforsikring tegnes kun efter KUNDENS udtrykkelige ønske og i så fald for dennes regning.
 6. Leveringsrestriktioner: Retslige leveringsrestriktioner, som VISTEC har modtaget fra sin producent eller er underlagt lovmæssigt, overføres til KUNDEN og skal overholdes af sidstnævnte. Hvis varerne overføres af KUNDEN til en tredjepart, skal en sådan leveringsbegrænsning ligeledes gælde for denne tredjepart.
 7. Garanti: Viser der sig, at den solgte genstand lider af en mangel, skal KUNDEN, såfremt denne vil på råbe sig manglen, straks give VISTEC meddelelse herom. Afgiver KUNDEN ikke en sådan meddelelse, uagtet om KUNDEN har opdaget eller burde have opdaget manglen, kan KUNDEN ikke senere gøre manglen gældende.
  Varer tages kun retur, hvor særlige forhold gør sig gældende, dog senest 8 dage efter modtagelsen, og kun efter forudgående aftale. Specielt fremstillede eller specielt hjemtagne varer tages dog ikke retur.
  Ved returnering skal KUNDEN opgive følgeseddel- eller fakturanummer samt dato for varens levering. Returnering sker for KUNDENS regning og risiko.
  For enkelte produkter gives den garanti, som de respektive fabrikker yder, dog max 1 år fra levering. Garantiperioden for visse forbrugskomponenter med begrænset levetid som f.eks. pærer, batterier m.v. er dog en måned. VISTEC forbeholder sig ret til at afgøre, om evt. fejlbehæftet vare skal ombyttes eller repareres, og forpligter sig til at afhjælpe evt. fejl og mangler, som måtte opstå inden for garantiperioden.
  Transport og forsendelse til vores værksted sker for KUNDENS regning og risiko. I tilfælde af forsendelses- eller transportskader skal KUNDEN selv straks oprette en faktuel skadesag hos forsendelses- eller transportselskabet. Dette skal ske selvom varens emballage ikke har nogen tegn på ydre skade. Skadekravet skal straks fremsendes til fragt- eller transportselskabet samt meddeles VISTEC.
  Garantien omfatter kun fejl og mangler, som opstår under normale funktionsvilkår og anvendelse.  I særdeleshed omfatter garantien ikke fejl og mangler, som skyldes forhold eller ændringer og indgreb i udstyret, fortaget uden VISTEC’S medvirken.
  VISTEC påtager sig intet ansvar for indirekte skader eller følgeskader. Mindre væsentlige afvigelser fra varens karakteristiske egenskaber udløser ikke nogen garantirettigheder. Garantikrav mod VISTEC er kun tilgængelige for den direkte KUNDE og kan ikke overdrages.
  Oplysninger om specifikationer og anvendelser af produktet er baseret på vores nuværende viden og erfaring. De fritager ikke KUNDEN for egen kontrol og afprøvning af mulige indflydelsesfaktorer for produkterne. En juridisk bindende forsikring af visse egenskaber eller egnetheden til en bestemt anvendelse kan ikke udledes af dette. Eventuelle ejendomsrettigheder, love og regler skal overholdes af KUNDEN til ​​vores produkter og på KUNDENS eget ansvar. (For porøse metaller gælder det at produktionen kan medføre mindre hulrum, faste metalområder eller saltrester. Dette er en tilladt værdi op til et volumen på 1 ‰.).
 8. Tekniske specifikationer: VISTEC gør KUNDEN udtrykkeligt opmærksom på, at brugen af de leverede produkter skal ske i overensstemmelse med de til en hver tid gældende sikkerhedsbestemmelser.
 9. Ophavsret: VISTEC bevarer ejendomsretten til de leverede varer indtil modtagelse af fuld betalinger i henhold til fakturaen og evt. andre udeståender. KUNDEN er forpligtet til at oplyse VISTEC om varernes location og om enhver efterfølgende flytning af varen indtil fuld betaling er opnået. VISTEC kan vælge at registrere varens ejendomsforbeholdet på KUNDENS regning i diverse registre, så vidt lovgivningen giver mulighed for dette. KUNDEN bemyndiger hermed VISTEC til at udføre de nødvendige formaliteter, for at fastlægge ejerskabet af varen i sit navn og på placeringen af ​​den anførte vare. Som følge af KUNDENS dispositioner, især misligholdelsen af betalingen, er VISTEC berettiget efter påmindelse og tilsvarende advarsel til at tage varen tilbage og KUNDEN er forpligtet til at udlevere disse.
 10. Ansvarsbegrænsning: Erstatningskrav for manglende ​​ydeevne, kontraktbrud, culpa i kontrakt og erstatningsret er udelukket både mod VISTEC og mod VISTECS leverandører, medmindre de er forsætlige eller som årsag af groft uagtsomme handlinger. Ethvert ansvar for følgeskader som følge af brugen af ​​produkterne afvises.
  Hvis KUNDEN ikke inden 1 år efter genstandes levering har meddelt VISTEC, at KUNDEN vil påberåbe sig en mangel, kan KUNDEN ikke senere gøre den gældende, medmindre VISTEC skriftligt har påtaget sig en længere garanti for genstanden.
 11. GDPR: VISTEC udviser respekt for sine forretningsforbindelser og data indhentet om KUNDEN, uanset om disse kommer fra KUNDEN eller fra tredjemand, i henhold til lov om Federal Databeskyttelse (DPA) og Den Europæiske Databeskyttelse Grundforordning (GDPR). Personlige kundedata behandles fortroligt, sikkert og vil ikke blive videregivet til tredjepart. KUNDEN kan til hver tid få sine data slettet i det omfang lovgivning omkring skat og regnskab tillader dette.
 12. Lovvalg og værneting: Parternes aftale er underlagt Dansk Ret, og eventuelle tvister mellem parterne skal indbringes for den byret, hvor VISTEC har værneting eller Sø- og Handelsretten efter VISTECs eget valg.
 13. FORTROLIGHED – Forretningsinformationer udvekslet mellem KUNDEN og VISTEC skal behandles fortroligt. Videregives informationer eller overdrages de på anden måde, er VSITEC berettiget til straks at ophæve samarbejdet samt kræve eventuelle udestående fordringer betalt straks.


Vistec, Taastrup, Denmark  – 17. 10. 2018